Ново

Нека Аллах да приема ибадетът ни и да ни дари с напътствие и търпение!!!

Амин!!!

"О, вярващи, предписано ви е говеенето, както бе предписано и за онези преди вас, за да се побоите" /2:183/

 

“Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах – Владетеля, Всесветия, Всемогъщия, Всемъдрия.

Избрано

От кафето до чековете и три-степенно меню, ислямският свят ни е дал много новости, които ги приемаме за даденост в нашия живот.

Коранът е низпослан от Аллах, за да бъдат напътени хората. Това са 59 заповеди, които са ни повелени чрез Свещения Коран.

 

Ислямът не е просто набор от правила. Ислямът е начин на разбиране на живота и света. /Ну’ман Али Хан/

Аят на седмицата

Рамадан е месецът, през който беше низпослан Коранът за напътствие на хората и с ясни знаци от напътствието и разграничението. Който от вас стане свидетел на този месец, да говее през него, а който е болен или на път – да се издължи в други дни. Аллах иска да ви улесни и не иска да ви затрудни, а да завършите докрай определените дни, да възвеличите Аллах за онова, с което ви е напътил и да сте признателни.

/ 2:185 /