Коранът ни учи как да се държим

Коранът е низпослан от Аллах, за да бъдат напътени хората. Това са 59 заповеди, които са ни повелени чрез Свещения Коран.

 

1. Не бъди груб в говоренето си:

 

 “По милост от Аллах ти се смекчи спрямо тях. А ако беше груб, с жестоко сърце, щяха да се разотидат от теб. Извини ги и моли за опрощението им, и се съветвай с тях по делата! А решиш ли [нещо], уповавай се на Аллах! Аллах обича уповаващите се Нему.”  /3:159/

 

2. Сдържай гнева си:

 

 “...които раздават и в охолство, и в оскъдица, и за сдържащите гнева си, и за извиняващите хората, – Аллах обича благодетелните, ...”   /3:134/

 

3. Бъди добър към другите:

 

“И служете единствено на Аллах, и нищо не съдружавайте с Него! И към родителите – добрина, и към близкия, и сираците, и нуждаещите се, и към близкия съсед, и към далечния съсед, и към другаря редом, и към пътника, и към подвластните ви! Аллах не обича горделивия, самохвалеца,” /4:36/

 

4. Не бъди арогантен:

 

“Рече: “Напусни Рая! Не ти подобава да се гордееш тук. Вън! Ти си от унизените.”” /7:13/

 

5. Прощавай грешките на другите:

 

 “Придържай се към снизхождението и повелявай приличието, и страни от невежите!” /7:199/

 

6. Говори на хората с благи слова:

 

“И му говорете с благи слова, за да си припомни или да се побои!”” /20:44/

 

7. Не се подигравайте един на друг

 

“О, вярващи, едни мъже от вас да не се присмиват на други! Може да са по-добри от тях. Нито жени на жени... Може да са по-добри от тях. И не се хулете, и не се оскърбявайте прякори! Колко лошо е името нечестивост подир вярата! А които не се покаят тези са угнетителите.” /49:11/

 

8. Не изричай неуважителни слова към родителите си:

 

“И повели твоят Господ да не служите другиму освен Нему, и към родителите – добрина! Ако единият от тях или и двамата достигнат старостта при теб, не им казвай: “Уф!” и не ги навиквай, а им казвай ласкави слова!” /17:23/

 

9. Не следвай никого сляпо

 

 “И когато им се каже: “Следвайте онова, което Аллах е низпослал!” – казват: “Не, ще следваме онова, с което заварихме предците си!” Ала нима и ако техните предци не са проумели нищо и не са били напътени?” /2:170/

 

10. Давай повече време на длъжника да се изплати, ако се намира в трудно положение:

 

 “А ако [длъжник] е в затруднение, да има отсрочка до облекчение! И да се смилите е най-доброто за вас, ако знаете.” /2: 280/

 

11. Не се захващай с подкупи:

 

 “И не изяждайте своите имоти помежду си с измама, и не ги подхвърляйте на съдиите, за да изяждате с грях част от имотите на хората, знаейки!” /2:188/

 

12. Не нарушавай обещанията си:

 

 “Праведността не е да обръщате лице на изток или на запад, праведността е у онзи, който вярва в Аллах и в Сетния ден, и в ангелите, и в Писанието, и в пророците, и раздава от своя имот, въпреки любовта си към него, на роднините и сираците, и на нуждаещите се, и на пътника [в неволя], и на просяците, и за освобождаване на робите, и отслужва молитвата, и дава милостинята закат; и у изпълняващите своя обет, когато са обещали, и у търпеливите в злочестие и беда, и във вихъра на битката. Те са искрените и те са богобоязливите.”/2:177/

 

13. Придържай се към справедливостта:

 

 “О, вярващи, бъдете твърди в справедливостта, свидетели в името на Аллах, дори и срещу вас самите или срещу родителите и най-близките! Дали е богат или беден – Аллах е най-достоен за всеки от тях. И не следвайте страстта, за да не се отклоните! И ако изопачите или се откажете [от свидетелстване] – сведущ е Аллах за вашите дела.” /4:135/

 

14. Жените също имат право на наследство:

 

“За мъжете има дял от онова, което са оставили родителите и най-близките, и за жените има дял от онова, което са оставили родителите и най-близките малко или много предписан дял.” /4: 7/

 

15. Защитавай сираците:

 

 “...И питат за сираците. Кажи: “Най-хубаво е онова, което е за тяхно добро.” И ако съжителствате с тях, те са ваши братя. Аллах различава кой носи вреда и кой носи добро. И пожелае ли Аллах, ще ви затрудни. Аллах е всемогъщ, всемъдър.” /2:220/

 

16. Не изяждайте несправедливо един на друг богатстовото си:

 

“О, вярващи, не изяждайте своите имоти с измама помежду си, освен ако е търговия по ваше взаимно съгласие. И не убивайте сами себе си! Към вас Аллах е милосърден.” /4:29/

 

17. Опитвай се да помиряваш хората:

 

“И ако две групи от вярващите се сбият, помирете ги! Но ако едната от тях престъпи спрямо другата, сражавайте се против онази, която е престъпила, докато се върне към повелята на Аллах! А щом се върне, помирете ги справедливо и постъпете безпристрастно! Аллах обича безпристрастните.” /49:9/

 

18. Избягвай подозрението:

 

“О, вярващи, много странете от подозрението! Понякога подозрението е грях. И не се дебнете, и не злословете един за друг! Нима на някого от вас ще се хареса да яде плътта на мъртвия си брат? Вие се отвращавате от това. И бойте се от Аллах! Аллах е приемащ покаянието, милосърден.” /49:12/

 

19. Не шпионирай и не злослови:

 

 “О, вярващи, много странете от подозрението! Понякога подозрението е грях. И не се дебнете, и не злословете един за друг! Нима на някого от вас ще се хареса да яде плътта на мъртвия си брат? Вие се отвращавате от това. И бойте се от Аллах! Аллах е приемащ покаянието, милосърден.” /49:12/

 

20. Раздавай от богатството си:

 

“Вярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник, и раздавайте от онова, на което ви стори Той наследници! За онези от вас, които вярват и раздават, за тях има голяма награда.” /57: 7/

 

Продължава, с позволението на Аллах, ...

Източник: 
https://themuslimvibe.com
Категория: 
Оценете публикацията: 
Average: 5 (1 vote)
Share

Аят на седмицата

Благословен е Онзи, Който низпосла на Своя раб Разграничаването, за да бъде предупредител за световете.

/ 25:1 /