ЧЕТИРИ ПЪТЕВОДНИ СТЪПКИ В КОРАНА ЗА ЛИЧНОСТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ

“Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах – Владетеля, Всесветия, Всемогъщия, Всемъдрия. Той е, Който проводи при неграмотните [араби] Пратеник измежду тях да им чете Неговите знамения и да ги пречисти, и да ги учи на Книгата и на мъдростта, а преди бяха в явна заблуда.”

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

“Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах – Владетеля, Всесветия, Всемогъщия, Всемъдрия. Той е, Който проводи при неграмотните [араби] Пратеник измежду тях да им чете Неговите знамения и да ги пречисти, и да ги учи на Книгата и на мъдростта, а преди бяха в явна заблуда.” /62: 1-2/

 

Сура Джумуа принадлежи към една малка група сури, наречена “Мусеббихат”, което означава “онези, които прославят Аллах”. Общото между тези сури е , че всички започват с израза “Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах...”, а след това се прави сравнение между поведението на небесата и земята от една страна и поведението на вярващите след Преселението на Пратеника /саллеллаху алейхи уе селлем/ от друга, като се изтъква, че и небесата и земята изпълняват безпрекословно повелите на Аллах, докато сред хората има такива, които се подчиняват безусловно, други, които не го правят изобщо, има такива, чието поведение е лицемерно, а и такива с много слабо убеждение.

 

Целта е да се повиши нивото на вярата у хората, да се предизвика положителна промяна у тях, като следствие от посланията в тези сури.

Въпреки, че е част от тази група, сура Джумуа се отличава от останалите по две причини:

 

  1. във всяка друга сура от групата “Мусеббихат” последователността е една и съща:

а) изтъква се подчиението пред Аллах на небесата и земята

б) вярващите са критикувани, че не вършат това, което се иска от тях

Следващите примери ясно показват тази последователност:

 

“Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах. Той е Всемогъщия, Премъдрия. О, вярващи, защо говорите онова, което не вършите?” /61:1-2/

 

“Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах. Негова е властта и Негова е възхвалата. Той над всяко нещо има сила. Той е, Който ви сътвори. Някои от вас са неверници, а други – вярващи. Аллах е зрящ за вашите дела.” /64:1-2/

 

Каква е причината за такова противоречие сред хората, сред вярващите дори, след като няма такова между небесата и земята?

Уникалното в тази сура е, че непосредствено след небесата и земята, Аллах прави паралел между поведението на небесата и земята от една страна и поведението на Пратеника /саллеллаху алейхи уе селлем/ - от друга. Между тях обаче е налице хармония, тъй като както и небесата и земята, така и Пратеника /саллеллаху алейхи уе селлем/ изпълнява повелите на Аллах.

 

2. във всяка друга сура от групата се споменават по две от имената на Аллах, докато в сура Джумуа се споменават четири.

 

Ако трябва да бъде определено с една дума основното послание в тази сура, то това е “ПРОМЯНА”, а за да бъде разбрано то, трябва да бъдат разбрани аналогиите, често срещани в Корана.

В много случаи, Коранът е сравняван с дъжда – водата падаща от небето. Водата пада от небето – Коранът е низпослан от небето; водата е чиста – Коранът също; водата съживява “мъртвата” земя – Коранът съживява “мъртвите” сърца. Водата и Коранът – една невероятна аналогия, която е важно да бъде разбрана. Това е аналгоия на една трансформация. Ние, хората сме като земята. Както земята се променя под въздействието на водата, така и хората се променят под въздействието на Посланието на Аллах.

Всички сме виждали как водата променя земята, но каква промяна предизвиква Словото на Аллах у хората?

Тази промяна може да бъде разглеждана от много гледни точки, тъй като засяга всеки аспект от живота на хората, но за целта на този уебинар, ще разгледаме промяната от историческа гледна точка и промяната, върху която се акцентира в Корана.

 

От историческа гледна точа:

Низпославането на Корана започва, когато Пратеника /саллеллаху алейхи уе селлем/ е на 40 години и приключва, когато е на 63. Това е един много кратък период от 23 години, през който се случва невероятна промяна в един непознат кът от земното кълбо. Промяна там в пустинята, където не е съществувала огромна империя, не е имало големи учени или историци… Случва се промяна – промяна, преобразяваща отделният индивид отвътре. Променят се разбирането на хората за живота, разбирането им за щастие и тъга. Променят се приоритетите им, културата на хранене, на пиене, на бракосъчетание, на развеждане. Променя се отношението им към живота и смъртта, както и отношенията им едни към други. Променят се целите и стремежите им за деня, годината, в живота… На практика се променя всичко в тези хора.

В действителност това е една цялостна трансформация за всеки отделен човек, която рефлектира и върху цялото общество. Тази индивидуална промяна се превръща в социална, която се изразява в промяна в начините на ръководене на бизнеса, икономическата организация на обществото, отношенията между хората, ценностите, които се възпитават в общесвото и т.н.

В общи линии се променя ценностната система , както на отделния индивид, така и на цялото общество, и то само в рамките на един преиод от 23 години – нещо невиждано в човешката история.

Хората в това общество са живели според свои култура и традиции в продължение на хиляди години. Но… се случва нещо и… тези хора се преобразяват по немислим начин. Не само, че тази промяна, преобразява хората от този край на земното кълбо, а постепенно обхваща целия свят, като дори и днес продължава да го променя.

Ако трябва да изреждаме всяка сфера от живота, променена от Словата на Аллах, няма да ни стигне нито времето, нито мястото, затова нека видим коя е промяната, върху която се акцентира в Книгата на Аллах.

Под въздействието на водата повърхностният слой на земната повърхност се променя. Коранът обаче ни известява, че за да се случи тази външна промяна, нещо вътре в самата земя се променя. Това са семената засети в нея. Именно те са източникът и тяхната промяна води до промяната и на земната повърхност.

Ако приложим паралела между земята и хората и тук, то за да се променят хората, трябва да се промени нещо вътре в тях – семето – източник на промяната. А кой е източникът на промяната у хората?

Предава се, че Пратеника /саллеллаху алейхи уе селлем/ е казал: “ В човешкото тяло има едно парче месо, ако то е здраво - цялото тяло е здраво, ако то е покварено – цялото тяло страда. Това е сърцето.”

Именно сърцето е източникът на промяната у хората. Т.е. за да се променим, трябва да променим сърцата си. А как? С позволението на Аллах ще се опитаме да разберем стъпките начертани в Книгата на Аллах, които е следвал и Пратеника /саллеллаху алейхи уе селлем/.

 

Следва продължение, с позволението на Аллах...

Източник: 
Извадка от лекцията на Ну'ман Али Хан "ЧЕТИРИ ПЪТЕВОДНИ СТЪПКИ В КОРАНА ЗА ЛИЧНОСТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ"
Категория: 
Оценете публикацията: 
Average: 5 (2 votes)
Share

Аят на седмицата

Благословен е Онзи, Който низпосла на Своя раб Разграничаването, за да бъде предупредител за световете.

/ 25:1 /