Видео

The Quran's Universal Message - Khutbah by Nouman Ali Khan

Description: 

The opening ayah of Surah An-Nisa, is one of the many testaments to the universal message of the Quran, says Nouman Ali Khan. Addressing humanity at large, Allah commands people, both Muslims and non Muslims, to be conscious and aware of their master, the one who created them from a single soul. By emphasizing that the entire human race is descendant from Adam, Allah is stressing our common humanity despite our superficial differences.

Subscribe to RSS - Видео

Аят на седмицата

Рамадан е месецът, през който беше низпослан Коранът за напътствие на хората и с ясни знаци от напътствието и разграничението. Който от вас стане свидетел на този месец, да говее през него, а който е болен или на път – да се издължи в други дни. Аллах иска да ви улесни и не иска да ви затрудни, а да завършите докрай определените дни, да възвеличите Аллах за онова, с което ви е напътил и да сте признателни.

/ 2:185 /